Ajankohtaista

Jokihelmisimpukkaa suojellaan EU-rahoituksella

22.9.2021

Pirkanmaan ELY-keskus saa EU-tukea raakkujen tilan parantamiseen reilut miljoona euroa. Hankkeessa kunnostetaan ja elvytetään Pirkanmaan raakkujokia, eli Turkimusojaa, Ruonanjokea ja Pinsiön-Matalusjokea ja niiden valuma-alueita. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto.

Jokiuomien luonnontilaisuutta parannetaan ennallistamalla koskia ja taimenen kutualueita sekä monipuolistamalla uoman virtausolosuhteita erilaisten puurakenteiden avulla. Myös taimenen kulkua estäviä ja haittaavia vaellusesteitä poistetaan.

Jokien veden ja pohjan laatua parannetaan valuma-alueella tehtävien vesiensuojelua edistävien toimien kuten putkipatojen ja kosteikkojen sekä maaperän kalkitsemisen avulla. Pinsiön Matalusjoella on tarkoitus elvyttää raakkukantaa myös tuottamalla laitosolosuhteissa jokeen palautettavia nuoria jokihelmisimpukoita.

Hankkeen toimet toteutetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa ja heidän suostumuksellaan. Maanomistajille lähetettiin infokirje hankkeesta jo hakuvaiheessa ja lopulliset suostumukset elvyttämistoimiin pyydetään hankkeen aikana.

Lisätiedot Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteesta: Jokihelmisimpukka saa miljoona euroa EU-rahoitusta Pirkanmaalla | Pirkanmaan ELY-keskus (sttinfo.fi)

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan