Lähiviisas

Visio

Vuonna 2040 kaikki pirkanmaalaiset osaavat ja voivat huolehtia ympäristöstään. Asukkaiden omaehtoinen ympäristötoiminta edustaa maakunnan elinvoimaa, koti ympäristöineen on viihtyisä, energiaviisas ja päästötön. Luonnon ja kulttuuriympäristön hyvinvointivaikutukset ovat Pirkanmaalle keskeinen vetovoimatekijä.


Lähiviisaan painopisteeksi on valittu Hyvinvointia luonto- ja kulttuuriympäristöistä. Tavoitteena on, että pirkanmaalainen luonto ja kulttuuriympäristö ovat paras vaihtoehto niin asukkaille kuin matkaajillekin – sekä ihmiset että ympäristö voivat hyvin! Tutkimusten mukaan vihreällä on selkeitä terveysvaikutuksia, ja esim. kulttuuriympäristöt ovat osa elämän laatua. Jokainen meistä voi olla mukana!

Meneillään

Vuoden 2018 aikana tuli vapaaehtoisuuteen pohjautuvaan METSO-suojeluun 19 yksityismaan suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 294 hehtaaria. METSOn piirissä on Pirkanmaalla yhteensä 3300 hehtaaria metsiä. Pirkanmaan ELY-keskukselle voi tarjota suojelukohteiksi erityisesti vanhoja, runsaasti lahopuuta sisältäviä metsiä sekä lehtoja ja reheviä puustoisia soita. Myös jo perustettuja suojelualueita laajentavat alueet ovat tervetulleita suojelun piiriin.

Pirkanmaalla on inventoitu vuosina 2017–18 yhteensä 122 perinnebiotooppikohdetta. Kesällä 2017 alkaneet kartoitukset keskittyivät aiemmin löydettyihin arvoluokiltaan korkeimpiin kohteisiin, talkootyöllä hoidettuihin ja Natura-alueiden perinnemaisemiin. Kesällä 2018 pääpaino oli kohteissa, joissa on käyty viimeksi 1990-luvulla ja ympäristösopimuskohteissa, joita ei ole aiemmin inventoitu. Päivitettäviä kohteita on vielä runsaasti, joten inventointi jatkuu vuoden 2019 kesällä.

Suomessa hyväksyttiin keväällä 2018 ensimmäinen kansallinen hallintasuunnitelma EU:n alueella merkityksellisille haitallisille vieraslajeille. Sen mukaan jättiputket hävitetään Suomesta vuoteen 2038 mennessä. Poistamisessa tärkeimpiä ovat asutuksen keskellä ja virkistysalueilla olevat esiintymät, uudet esiintymät sekä esiintymät, joista jättiputki leviää helposti ympäristöön. Pirkanmaan ELY-keskukseen on tullut runsaasti ilmoituksia jättiputkiesiintymistä, ja olemme kehottaneet ko. maanomistajia hävittämään ne.

Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen kaupunkiseutu sekä seudun kunnat laativat yhteistyössä viher- ja virkistysverkoston, jonka tavoitteena on turvata yhtenäinen viherrakenne myös tiheästi rakennetuille alueille. Viherverkoston lähtökohtana on luontoarvojen turvaaminen, ja virkistysverkosto tukee viherrakenteen lisäksi luonnon saavutettavuutta ja yhtenäisiä reittejä.

Adoptoi monumentti -toiminnan piirissä on Pirkanmaalla jo 22 muinaismuisto- tai rakennusperintökohdetta. Kulttuuriperinnön suojeluun voi tutustua ja oman monumenttinsa valita täällä.

Ekokumppanit Oy tarjoaa kotitalouksille Rane-energianeuvontaa. Vuodesta 2019 alkaen neuvoja on saatavana koko Pirkanmaalla.

Pirkanmaalle valmistui vuoden 2018 lopussa uusi ympäristökasvatussuunnitelma:
Elinikäinen polku vastuulliseen ympäristösuhteeseen.

Pirkanmaan LEADER-ryhmät aktivoivat ja kannustavat ihmisiä ja yrityksiä laaja-alaiseen kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön.

Metsänkäytön kestävyyden turvaamista on kehitetty Monimetsä-hankkeessa.

Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla -hankkeessa pyritään yhdistämään pienialaisten suojeltujen lehtoalueiden ja niitä ympäröivien laajempien talousmetsien hoito siten, että luonnonhoidon ja metsänomistajan tavoitteet kohtaavat.

Näkökulmia Lähiviisauteen

Yhdessä muiden ympäristömuutostekijöiden kanssa ilmastonmuutos lisää luontokatoa ja heikentää luonnon monimuotoisuutta.

Verkostomaista viherrakennetta tulee suojella ja kehittää tulevaisuudessakin. Biodiversiteetin ja sopeutumisen kannalta on tärkeää, että rakenteessa on riittävän laajoja luonnonympäristöjä. Lisäksi viherrakenne olisi hyvä laajentaa koko maakuntaa kattavaksi.

Näin turvataan vihreän olemassaolo myös tiheämmin rakennetuilla alueilla ja mahdollistetaan ekosysteemien vaatimien reittien olemassaolo. Olisi tärkeää kiinnittää huomiota paikkoihin, joissa reitit ovat vaarassa katketa ja seurata, miten maankäyttö vaikuttaa verkostoon kokonaisuudessaan. Riittävän leveät reitit mahdollistavat lajien siirtymisen ilmastoltaan sopivimmille alueille.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä on tärkeää kerätä tietoa biodiversiteetin, hiilinielujen sekä ilmastonmuutostyön ja sopeutumisen keskinäisestä suhteesta.

SLL:n hiilipörssi on ollut mielenkiintoinen avaus keinosta, jolla voidaan sekä hillitä ilmastonmuutosta että turvata luonnon monimuotoisuutta.

Luontoympäristöjen saavutettavuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Myös ympäristön kannalta on hyvä, jos luontoon pääseminen ei edellytä autoilua vaan vihreää löytyy myös lähempää ja eri kulkuvälinein.

Vieraslajien torjuntaan on tarvetta panostaa edelleen. Erityisesti ilmastonmuutos ja lämpenevät talvet tuovat myös Pirkanmaalle sinne kuulumattomia lajeja. Aiheeseen voi tutustua vieraslajiportaalissa.

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan