Rakenneviisas

Visio

Vuonna 2040 Pirkanmaalla on paras asua – kaupungissa ja maalla, jopa madoillakin! Yhdyskuntarakenne muodostuu monipuolisista, toisiaan tukevista toiminnallisista kokonaisuuksista. Yhdyskuntarakenteen kehittäminen luo mahdollisuuksia ympäristöystävälliselle, vähähiiliselle energialle. Viher- ja siniverkko on ekologisesti toimiva, ja sitä kehitetään yhä vahvemmaksi uudenlaisten osaamisverkostojen avulla.


Rakenneviisaan painopisteeksi on valittu ilmastokestävä yhdyskuntarakenne, sillä yhdyskuntarakenne on merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa. Yhdyskuntarakenteen kehittyminen vaikuttaa myös siihen, miten hiilinieluja saadaan turvattua.

Meneillään

Hiilineutraali Pirkanmaa -sivuille on koottu eri tutkimuksissa esiin nostettuja ajatuksia vähähiilisen kaavoituksen edistämisestä. Asiaa syvennetään vuonna 2019 Pirkanmaan ELY-keskuksen hankkeessa, jossa laaditaan kaavoittajille suunnattu ohjeistava checklist hillintä- ja sopeutumistoimista eri kaavatasoille.

Liikenneväylien kehittämisessä nostetaan etusijalle jalankulku ja pyöräily. Samalla joukkoliikenteen houkuttavuutta lisätään toimivilla pysäköintiratkaisuilla.

Tampereella liikennejärjestelmää muokkaavat raitiotien rakentamisen väliaikaisjärjestelyt ja siihen liittyvät pysyvät järjestelmämuutokset. Toimivien siirtymien merkitys matkaketjussa korostuu, sillä ratikka perustuu runkolinja-ajatteluun. Raide-Pirkanmaa tulee olemaan myös mukana lähijunaliikennepiloteissa, jotka suuntautuvat Tesomalle, Orivedelle ja Nokialle.

Erityisesti Tampereen kaupunkiseudulla oleville viheralueille kohdistuu myös rakentamisen painetta. Niitä turvaamaan on laadittu seudullinen viherrakenne, jossa osoitetaan luonnon ja virkistyksen kannalta tärkeitä alueita sekä pyritään suojaamaan viheryhteyksiä. Luonnon merkitystä tiiviisti rakennetussa ympäristössä voidaan turvata myös erilaisilla uusympäristöillä ja esim. kaupunkiviljelyllä.

Tampereella matkaketjuihin vaikuttavat tulevaisuudessa erityisesti raitiotiehanke sekä liityntäpysäköinnin kehittäminen. Lisäksi viherrakenne tulisi täydentää koko Pirkanmaan kattavaksi. Hiilinieluista käytävä keskustelu ja kaavoituksen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat erityisesti pitkän aikavälin merkittäviä asioita. Niihin liittyen on tärkeää koostaa selkeää tietoa, jossa näkyy myös toimenpiteiden aikajänne.

Näkökulmia rakenneviisauteen

Hiilinieluilla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä erityisesti pitkällä aikavälillä. Isoja hankkeita suunniteltaessa tulisi tähän kiinnittää huomiota ja laskea hakattavien metsien hiilinieluvaikutus. Viranomaisilla on vastuu siitä, että myös hiilinieluja käsittelevässä keskustelussa on käytössä puolueetonta, kansallisen päästölaskennan kanssa vertailukelpoista tietoa.

Kattava viherrakenne auttaa hiilen sidonnassa, mutta sillä on myös merkittävä rooli paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Sadannan lisääntyessä viheralueet auttavat pidättämään ja imeyttämään sadevesiä maaperään, mikä pienentää hulevesitulvien todennäköisyyttä. Viherrakenne auttaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa kaupunkirakenteen tiivistyessä ja ilmastonmuutoksen muuttaessa eliöiden elinoloja.

Viheralueilla on myös tärkeä rooli ihmisten sietokyvyn lisäämisessä. Kesän lämpötilojen noustessa viheralueet viilentävät lämpötilaa ja antavat alueen asukkaille mahdollisuuden ulkoilla varjoisissa olosuhteissa.

Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa kestävää liikkumista voi edistää helpottamalla niin pyörien kuin autojenkin liityntäpysäköintiä sekä kehittämällä saumattomia matkaketjuja. Arjen liikkumisessa tulee huomioida yhdyskuntarakenteen merkitys liikkumistarpeelle ja sekoittaa toimintoja liikkumistarpeen vähentämiseksi.

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan