Ilmastokyvykkyys

Ilmastotyötä Pirkanmaalla

Hillintätoimista huolimatta Suomen ja Pirkanmaan ilmasto on jo muuttunut. Ilmastonmuutoksen hillintä on maakunnan tulevaisuuden kannalta elintärkeää, ja siihen varautuminen edellyttää systeemistä muutosta koko yhteiskunnalta. Tehokkaalla ilmastonmuutoksen hillinnällä voidaan vähentää muutoksien voimakkuutta. Sopeutumisella taas pienennetään muutoksista aiheutuvia vaikutuksia.


Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tietoa on koottu erillisille teemasivuilleen:
Pirkanmaalaisia erityispiirteitä sopeutumiseen
Esimerkki sopeutumisen huomioivasta riskiarviosta – Tampereen Vuores
Työkaluja ilmastovaikutusten arviointiin
Kaavoituksen ilmastovaikutukset

Pirkanmaan ilmastotyön tavoitteet ja järjestäytyminen

Maakunta-Hinku

Pirkanmaa on maakuntana sitoutunut Hinku-tavoitteisiin, eli vähentämään 80% päästöistään ja ylläpitämään hiilinielujaan. Tavoitetta edistetään ja seurataan Pirkanmaan ilmastofoorumissa asiantuntijalähtöisesti. Hinku-tavoitteista löydät lisätietoa Hinku-verkoston omilta sivuilta.

Päästövähennyspolku

Maakunta-Hinkun tavoitteiden toteutumiseksi Pirkanmaalle laadittiin päästövähennyspolku. Siinä tunnistettiin ylikunnallisia ilmastotoimia, jotka kattaisivat maakunnan päästövähennyskuilun, joka kansallisten ja kuntatason sitoumuksen jälkeen jää jäljelle.

Päästövähennyspolkuun valittiin asiantuntijatyönä 3 pääteemaa:

  • Energia
  • Liikenne
  • Hiilinielut

Energiakysymyksiä on käsitelty tarkemmin Pirkanmaan energiajärjestelmäselvityksessä sekä Pirkanmaan energiastrategiassa.

Canemure-hanke ja hiilineutraali Pirkanmaa

Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteisessä Canemure -hankkeessa on laadittu hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartta. Siinä on tunnistettu laaja toimenpidevalikoima ja arvioitu toimenpiteiden vaikuttavuutta. Hankkeen edetessä arvioinnissa siirrytään erityisesti etenemisen seurantaan.

Näkökulmia ilmastonmuutoksen hillintään

Rakenneviisas

Rakenneviisaan merkitys korostuu erityisesti pitkällä aikavälillä, sillä yhdyskuntarakenteen kehittyminen on hidasta. Rakenneviisaan ilmastonäkökulmia liittyy esim. viherrakenteeseen, kiertoon, liikkumiseen ja energiaan.

Yhdyskuntarakennetta suunnitellessa on mahdollisuus hallita monia ilmastonmuutoksen tuomia riskejä ja rakentaa ilmastonkestävää yhteiskuntaa.

Yhdyskuntarakenteen ilmastokestävyydessä tulee huomioida viherrakenne ja luonnonarvot. Kestävän liikkumisen edellytykset tulisi turvata suunnittelun alkuvaiheesta saakka. Merkittävimpiä päästövähennyksiä saadaan aikaan energiantuotannossa ja energiatehokkuuden edistämisellä. Viheralueilla on merkittävä rooli sopeutumisessa hulevesien hallinnassa.

Lähiviisas

Lähiviisaan osalta ilmastotyötä ovat mm. arjen valinnat varsinkin energiankulutukseen ja kuluttamiseen liittyen. Esimerkiksi sisälämpötilalla, lämpimän veden käytöllä ja energiaratkaisuilla on selkeä vaikutus. 

Sopeutuminen helpottaa meistä jokaisen elämää. Helteiden lisääntyessä sisätilojen viilentämiseen kannattaa panostaa. Toisaalta vedenkäytön rajoittaminen voi olla tarpeen ilmastonmuutoksen aiheuttaessa pohjaveden pintojen laskua.

Jopa omalla pihalla voi auttaa eliöitä sopeutumaan, esimerkiksi hyönteishotellit ja vieraslajien torjunta lisäävät eliöiden mahdollisuuksia selvitä uusissa olosuhteissa.

Hillinnässä tärkeää on hiilinielujen ja –varastojen turvaaminen. Samalla voidaan edistää sopeutumista turvaamalla luonnon monimuotoisuutta ja paikallisten lajien olosuhteita ilmaston muuttuessa.

Kulttuurikysymyksiä pohdittaessa on tärkeää huomioida kulttuuriperinnön suojelu: vanhat rakenteet voivat olla haavoittuvia ilmastonmuutoksesta aiheutuville muutoksille.

Liikkumisviisas

Liikkumisviisaassa kehittämistä tarvitaan kestävän liikkumisen helpottamisessa ja olosuhteiden turvaamisessa, toimintojen sekoittamiseen tähtäävässä aluesuunnittelussa sekä teknisissä ratkaisuissa kuten sähköpyörien käytön lisäämisessä.

Suurimmat päästövähennykset tehdään siellä, missä liikkuu suurin määrä ihmisiä, kun taas harvemmin asutuille alueille tarvitaan erilaisia liikkumisratkaisuja.

Ilmastonmuutos lisää liikenteeseen kohdistuvia sää- ja ilmastoriskejä. Keskilämpötilojen nousu johtaa nollapäivien yleistymiseen ja liukkauden torjunnan tarve lisääntyy. Lumen väheneminen talvella voi lisätä pimeyttä ja kosteutta, mikä vaikeuttaa ajamista. Julkisen liikenteen käyttö voi tästä syystä lisääntyä ja joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen voi edistää sekä hillinnän että sopeutumisen tavoitteita.

Sää- ja ilmastoriskit voivat aiheuttaa pitkiä vaikutusketjuja esimerkiksi liikenteen häiriöiden kautta. Laajempi alueellisen sopeutumisen tarkastelu auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan monimutkaisempia vaikutusketjuja.

Kiertoviisas

Kiertoviisaassa tavoitellaan systeemistä muutosta taloudellisessa toiminnassa: kiertotalouden perusajatus on, että uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä siirrytään kohti suljettua systeemiä, jossa materiaalit ja tuotteet kiertävät samalla, kun tiloja sekä palveluita jaetaan ja vuokrataan omistamisen sijaan.

Uudessa ajattelutavassa mikään materiaali ei ole jätettä, ja jakamisen myötä yksi tuote riittää laajemmalle käyttäjäjoukolle. Näin syntyy myös uusia liiketoimintamalleja ja uudella periaatteella toimivia yrityksiä.

Ilmastonkestävää yhteiskuntaa tavoitellessa tarvitaan laajoja, systeemitason muutoksia. Kiertotalous lisää yhteiskunnan kestävyyttä tulevaisuuden muutoksia vastaan. Kiertotalous luo mahdollisuuksia vähentää yhteiskunnan riippuvuutta materiaaleista, joiden saatavuuteen ilmastonmuutos vaikuttaa. Esimerkiksi ravinnekiertojen tehostamisesta on hyötyä sekä hillinnän että sopeutumisen kannalta.

ELY-keskus aktiivisena toimijana

Pirkanmaan ELY-keskuksessa on tehty ilmastotyötä aktiivisesti Pirkanmaan MAHKU-nimen alla. Työssä tärkeitä tavoitteita ovat Pirkanmaan maakunta-Hinku-sitoumuksen edistäminen, oman toiminna. ilmastovaikuttavuuden parantaminen, ilmastovaikutusten arvioinnin kehittäminen sekä isojen ympäristöhaasteiden yhteensovittaminen.

ELY-keskusten ilmastotyöstä yleisesti löydät lisätietoa ELY-keskukset ilmastotoimijoina -sivuilta.

Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tiekarttahankkeissa käydään läpi ELY-keskuksen tekemä viranomaistyö kaikilta vastuualueilta ja osoitetaan hillinnän ja sopeutumisen edistämisen keinot virkatyössä. Tiekartat ovat konkreettisia kuvauksia siitä, millaista ilmasto-ohjausta ELY-keskuksen sisällä sekä yhteistyökanavissa voidaan antaa ja miten työssä päästään alkuun. Työssä luodaan myös ELY-keskusten välinen ilmastoverkosto. Ilmastonmuutoksen hillinnän tiekarttahanketta rahoittaa YM ja sopeutumisen tiekarttahanketta MMM.

Pirkanmaan MAHKU

Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöjen 2007-2016 havainnollistaminen

Selvitys Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä sekä kuntien mahdollisuuksista vähennysten toteuttajina laadittiin ELY-keskuksen toimeksiannosta vuonna 2019. Selvityksestä on koottu seuraavat diasarjat:


Pirkanmaan ilmastotyön tunnus, raakku
Pirkanmaan ilmastotyön tunnus on raakku, joka on erittäin uhanalainen, Pirkanmaalla Hämeenkyrössä elävä nilviäinen. Raakku elää vanhaksi eikä sopeudu.

Haasteita ja mahdollisuuksia

Ilmastonmuutos tuo laajoja ja monimutkaisia haasteita, jollaisia yhteiskunta ei ole aiemmin kohdannut. Muutoksia on hyvin vaikea ennakoida.

IPCC on raporteissaan (2018, 2021) todennut, että planeetan kantokyvyn kannalta on elintärkeää saada keskimääräinen lämpötilannousu rajattua 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. On erityisen haastavaa löytää ratkaisuja ilmiöön, joka edustaa ns. jaetun maan ongelmaa eli vaatii ratkaisuja koko maailman tasolla, kaikkia eri tahoja sitovasti.

Sopeutumisen haaste on, että vaikka tietäisimme, miten tehdyt hillintätoimet onnistuvat rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjä, emme silti pysty täysin tarkasti arvioimaan, millaisina ilmastonmuutoksen vaikutukset toteutuvat. Sopeutumisessa katsotaan kauas tulevaisuuteen, jolloin yhteiskuntakin on muuttunut siitä, millaisena sen nyt tunnemme.

Suomen ja Pirkanmaan kannalta ilmastotyössä on mahdollisuuksia kehittää hillintään muuallakin käytettäväksi sopivaa teknologiaa sekä toimia edelläkävijänä ja ilmastojohtajana. Myös sopeutuminen luo mahdollisuuksia liiketoiminnalle: ilmastonmuutos vaatii innovaatioita ja yritykset voivat tarjota uusia ratkaisuja. Esimerkiksi hulevesiratkaisujen tai ekosysteemipalveluiden kehittäminen voivat olla kansainvälisestikin vientikelpoista liiketoimintaa.

Haasteista ja ennalta-arvaamattomuudesta huolimatta sopeutuminen on tärkeää. Monet sopeutumiskeinot ovat hyödyllisiä hyvin erilaisissa skenaarioissa. Esimerkiksi viheralueiden säilyttäminen lisää kaupunkialueiden viihtyvyyttä ja ihmisten hyvinvointia jo nyt. Samalla niillä on tärkeä rooli tulevaisuuden ilmastossa viilentäjänä, hulevesien imeyttäjänä ja eliölajien turvana.

Sitran kotisivuilta löytyy lisätietoa koko Suomen ilmastotyön keinoista ja kustannuksista:
Kiertotalouden tiekartta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja kustannukset Suomelle

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan