Ilmastokyvykkyys

Ilmastotyötä Pirkanmaalla

Ilmastonmuutos on merkittävä, kaikkeen toimintaan vaikuttava ilmiö. Sen hillintä on maakunnan tulevaisuuden kannalta elintärkeää, ja siihen varautuminen edellyttää systeemistä muutosta koko yhteiskunnalta.


Vuoteen 2030 saakka Suomen ilmastotyötä ohjaa keskipitkän aikavälin suunnitelma, johon liittyen Pirkanmaalla päätavoite on saada kasvihuonekaasupäästöt nollaan. Vuodesta 2030 eteenpäin päästöjen tulisi edelleen vähentyä siten, että maakunnan, Suomen ja koko maailman hiilitase olisi negatiivinen – eli hiiltä sidottaisiin ilmakehästä enemmän kuin sitä sinne päästetään.

Näkökulmia ilmastonmuutoksen hillintään

Rakenneviisas

Rakenneviisaan merkitys korostuu erityisesti pitkällä aikavälillä, sillä yhdyskuntarakenteen kehittyminen on hidasta. Toisaalta esimerkiksi aurinkopaneelien käytön lisäämisellä tai energialaitosten käyttövoimien muutoksilla voidaan saavuttaa nopeastikin selkeitä päästövähennyksiä.

Rakenneviisaassa kootaan myös yhteen luonnon, kierron ja liikkumisen teemoja. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä tulee huomioida luonnonarvot, ja liikkumista edistetään huomioimalla jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen tarpeet jo suunnittelun alussa. Samalla kierto- ja jakamistalous edistää omalta osaltaan siirtymistä kohti hiilineutraalia toimintaa.

Lähiviisas

Lähiviisaan osalta ilmastotyötä ovat mm. arjen valinnat, jotka liittyvät kodeissa varsinkin energiankulutukseen ja kuluttamiseen. Esimerkiksi sisälämpötilalla, lämpimän veden käytöllä ja energiaratkaisuilla on iso vaikutus energiankulutukseen.

Kodin ulkopuolella merkittäviä tekijöitä ovat hiilinielujen turvaaminen niin metsissä kuin pienipiirteisemmässäkin vihreässä. Samalla täytyy huomioida luonnon monimuotoisuuden ja paikallisten lajien elinolosuhteiden turvaaminen ilmaston muuttuessa.

Liikkumisviisas

Liikkumisviisaassa päästöjä hillitään erityisesti kehittämällä matkaketjuja, joissa edes osa matkasta olisi mahdollista tehdä lihasvoimalla tai joukkoliikenteellä. Kehittämistä tarvitaan liikkumisen helpottamisessa, toimintojen sekoittamiseen tähtäävässä aluesuunnittelussa sekä teknisissä ratkaisuissa kuten sähköpyörien käytön lisäämisessä.

Suurimmat päästövähennykset tehdään siellä, missä liikkuu suurin määrä ihmisiä, kun taas harvemmin asutuille alueille tarvitaan erilaisia liikkumisratkaisuja.

Kiertoviisas

Kiertoviisaassa tavoitellaan systeemistä muutosta taloudellisessa toiminnassa: kiertotalouden perusajatus on, että uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä siirrytään kohti suljettua systeemiä, jossa materiaalit ja tuotteet kiertävät samalla, kun tiloja sekä palveluita jaetaan ja vuokrataan omistamisen sijaan.

Uudessa ajattelutavassa mikään materiaali ei ole jätettä, ja jakamisen myötä yksi tuote riittää laajemmalle käyttäjäjoukolle. Näin syntyy myös uusia liiketoimintamalleja ja uudella periaatteella toimivia yrityksiä.

ELY-keskus aktiivisena toimijana

Pirkanmaan ELY-keskuksessa on tehty ilmastotyötä aktiivisesti Pirkanmaan MAHKU-nimen alla. Tällä hetkellä työ jalkautuu toimintaan Pirkanmaan ilmastofoorumissa, Hiilineutraali Pirkanmaa-verkkosivuilla sekä eri hankkeiden muodossa.

Vuoden 2019 aikana hankkeissa selvitellään mm. kaavoituksen ilmastovaikutuksia sekä hallinnon oman toiminnan ilmastovaikuttavuutta aina toimiston arkisista valinnoista lainsäädäntötasolle saakka.

Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tiekarttahankkeissa käydään läpi ELY-keskuksen tekemä viranomaistyö kaikilta vastuualueilta ja osoitetaan hillinnän ja sopeutumisen edistämisen keinot virkatyössä. Tiekartat ovat konkreettisia kuvauksia siitä, millaista ilmasto-ohjausta ELY-keskuksen sisällä sekä yhteistyökanavissa voidaan antaa ja miten työssä päästään alkuun. Työssä luodaan myös ELY-keskusten välinen ilmastoverkosto. Ilmastonmuutoksen hillinnän tiekarttahanketta rahoittaa YM ja sopeutumisen tiekarttahanketta MMM.

Pirkanmaan MAHKU

Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöjen 2007-2016 havainnollistaminen

Selvitys Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä sekä kuntien mahdollisuuksista vähennysten toteuttajina laadittiin ELY-keskuksen toimeksiannosta vuonna 2019. Selvityksestä on koottu seuraavat diasarjat:


Pirkanmaan ilmastotyön tunnus, raakku
Pirkanmaan ilmastotyön tunnus on raakku, joka on erittäin uhanalainen, Pirkanmaalla Hämeenkyrössä elävä nilviäinen. Raakku elää vanhaksi eikä sopeudu.

Haasteita ja mahdollisuuksia

Vuonna 2018 julkaistussa IPCC:n raportissa todettiin aiempaa selkeämmin, että planeetan kantokyvyn kannalta on elintärkeää saada maapallon keskimääräinen lämpötilannousu rajattua 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Ilmastonmuutos nousi keskusteluun entistä enemmän, mutta on erityisen haastavaa löytää ratkaisuja ilmiöön, joka edustaa ns. jaetun maan ongelmaa eli vaatii ratkaisuja koko maailman tasolla, kaikkia eri tahoja sitovasti.

Suomen ja Pirkanmaan kannalta ilmastotyön edellytykset liittyvät erityisesti mahdollisuuteen kehittää hillintään liittyvää, muuallakin käytettäväksi sopivaa teknologiaa sekä toimia edelläkävijänä ja ilmastojohtajana erityisesti Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana.

Sitran kotisivuilta löytyy lisätietoa koko Suomen ilmastotyön keinoista ja kustannuksista:
Kiertotalouden tiekartta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja kustannukset Suomelle

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan