Pirkanmaan sopeutumisen pilotti

Alueellisen sopeutumisen hahmottaminen

Pirkanmaan sopeutumisen pilotti on Pirkanmaan ELY-keskuksen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston, Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupungin, Tampereen kaupunkiseudun, Suomen metsäkeskuksen ja Pirkanmaan maakuntamuseon selvitys alueellisten toimijoiden rooleista ja alueellisen sopeutumisen prioriteeteista.


Selvitysten tulosten ja prosessin toivotaan toimivan mallina, jota voidaan soveltaa muilla alueilla. Pirkanmaalla pilotoitiin uudenlaista, toimijakeskeistä lähestymistapaa alueelliseen sopeutumiseen, jota voidaan tulevaisuudessa käyttää ja edelleen kehittää.

Alla on kuvattu selvityksen vaiheet ja linkattu materiaaleihin. Materiaaleja saa käyttää sekä muokata vapaasti. Sivulla aineisto on jaettu täydennettyihin taustamateriaaleihin, joihin koottu tieto on samalaista kaikkialla Suomessa ja joita voi käyttää ja täydentää tarpeen mukaan, sekä työpajamateriaaleihin, joita voi käyttää oman alueen tilanteen arvioinnissa.

Selvityksen vaiheet

Pilotin aineiston on tarkoitus tukea muita alueita sopeutumisen tarpeiden selvittämisessä. Alla on kuvattu prosessin vaiheet sekä sivulla olevat materiaalit.

Toimijoiden ja niiden roolien tunnistaminen.
Tähän pilotissa on taustamateriaaliksi tuotettu kooste aluetoimijoiden lakisääteisistä tehtävistä.

Alueellisten riskien ja haavoittuvuuksien tunnistaminen.
Pilotissa selvittäminen toteutettiin työpajan avulla. Työpajan esitysmateriaalit, tehtävämateriaalit sekä Pirkanmaan esimerkkituloset löytyvät alta.

Riskien priorisointi ja toimenpiteiden tunnistaminen.
Pilotin toisessa työpajassa priorisointiin tunnistetut riskit sekä kirjattiin niiden hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Kaikki työpajamateriaalit sekä Pirkanmaan esimerkki löytyvät alta.

Alueellisen kokonaisuuden luominen.
Kun on tunnistettu alueen vakavimmat haavoittuvuudet, riskit ja niiden pienentämisen toimenpiteet, voidaan tieto koota selkeäksi kokonaisuudeksi. Alla löytyy tähän tyhjä pohja sekä esimerkki Pirkanmaalta.

Jatkotyön suunnittelu.
Alueellisen sopeutumisen kokonaisuuden hahmottaminen auttaa tunnistamaan aukkopaikkoja sekä mahdollisuuksia vahvistaa työtä. Alueilla voidaan itse miettiä, mikä on sopiva tapa jatkaa sopeutumisen edistämistä. Sivulla on kuvattu, miten Pirkanmaalla pilotin tuloksia aiotaan hyödyntää tulevaisuudessa.

Toimijoiden ja niiden roolien tunnistaminen


Sopeutumisen tavoitteena on integroida ilmastoriskien hallinta osaksi kaikkea tekemistä. Pilotissa selvitettiin, mitä alueellisia vastuita toimijoilla jo on ja missä sopeutumista jo tehdään ja mihin sitä tulisi vielä integroida. Toimialakohtainen suunnittelu on alueilla säännösteltyä ja perusrakenne sopeutumiselle on jo olemassa, mutta sopeutuminen tulisi integroida tähän tekemiseen.

TAUSTAMATERIAALI: Alueellisten toimijoiden lakisääteiset roolit

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan koko yhteiskuntaan ja sopeutumisen toimenpiteitä tarvitaan kaikilla toimialoilla. Erityisesti toimialoilla, jotka ovat suoraan riippuvaisia luonnonvaroista tai joissa tavoitteena on luonnonvarojen turvaaminen tai arvojen suojaaminen sääilmiöiltä, täytyy alkaa varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Pilottiryhmän asiantuntijat kokosivat organisaatioidensa lakisääteisiä tehtäviä sekä mihin lakeihin tehtävät perustuvat. Tunnistetuissa laeissa toimijoille on vastuutettu eri yhteiskunnallisten arvojen ja toimintojen turvaaminen myös tulevaisuuden ilmastossa.

Eri toimijoiden tekemistä ohjaa satoja lakeja, joten tavoite oli luoda mahdollisimman kuvaava kokonaisuus, joka ei kuitenkaan ole täysin kattava. Eri alueilla eri lakisääteiset tehtävät voivat korostua ja materiaalia voidaan eri alueilla muokata ja täydentää.

Alueelliset lakisääteiset tehtävät

Pirkanmaalla myös tunnistettiin toimialakohtaisia ja laajempia suunnitelmia, joita eri toimijat tekevät. Suunnitelmia kartoittamalla tunnistettiin aukkoja toimialakohtaisessa vastuutuksessa, sekä mietittiin, mihin suunnitelmiin sopeutuminen tulisi integroida.

Esimerkki – Pirkanmaan suunnitelmat

TAUSTAMATERIAALI: Alueellisen roolit ja vastuutus

Alueellisten riskien ja haavoittuvuuksien tunnistaminen

Ilmastonmuutoksen seuraukset alueilla riippuvat alueiden maantieteellisestä sijainnista sekä alueellisista haavoittuvuuksista. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia voidaan löytää esimerkiksi Suomen Ilmastopaneelin SUOMI-hankkeesta ja näitä tuloksia voidaan täydentää alueellisella tiedolla.

TYÖPAJAMATERIAALI 1: Riskien ja ominaispiirteiden tunnistaminen

Ilmastonmuutoksen seuraukset alueella riippuvat siitä, mitä alueella sijaitsee. Alueelliset ominaispiirteet ja prioriteetit määrittävät myös, mitä sopeutumistoimilla halutaan turvata. Pilotin ensimmäisessä työpajassa asiantuntijat eri organisaatioista kirjasivat oman organisaationsa ja toimialansa kannalta tärkeimpiä pirkanmaalaisia arvoja ja ominaispiireteitä. Asiantuntijat tunnistivat myös millaisia seurauksia ilmastonmuutoksen vaikutuksilla on ominaispiirteisiin.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat jonkin verran eri puolella Suomea ja niiden tunnistukseen käytettiin lähteenä Suomen Ilmastopaneelin SUOMI-hankkeen tuloksia. Hankkeessa tunnistettiin Pirkanmaalla todennäköisimmiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksiksi keskilämpötilan nousu ja keskisademäärien lisääntyminen. Lisäksi työpajassa pohdittiin tulvariskialueella sijaitsevia arvoja ja vieraslajien aiheuttamia vaikutuksia.

Pirkanmaan esimerkki – riskien ja ominaispiirteiden tunnistaminen

Riskien priorisointi ja toimenpiteiden tunnistaminen

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan jollain tavalla kaikkeen yhteiskunnan toimintaan. Jotta vaikutuksiin voidaan vastata tehokkaasti, täytyy tehdä jotain priorisointia. Vakavimpia riskejä todennäköisesti jossain määrin jo hallitaan, mutta tulevaisuuden ilmastossa voidaan tarvita uusia toimintatapoja.

TYÖPAJAMATERIAALI 2: Riskien priorisointi ja toimenpiteet

Kaikki alueelliset toimijat tekevät jo varautumisen ja sopeutumisen toimenpiteitä ja ne kuuluvat organisaatioiden lakisääteisiin tehtäviin. Alueellisten sopeutumisen tehtävien kokonaisuus on todella laaja ja sen kuvaaminen haastavaa. Tästä syystä pilotissa päädyttiin priorisoimaan ja valitsemaan, mitkä ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ovat alueella olennaisimpia ja vakavimpia ja näihin riskeihin tunnistettiin toimenpiteitä. Toimijat tekevät paljon yhteistyötä ja asioiden eteneminen toimijalta toiselle vaihtelee toimialoittain. Toimenpidekokonaisuuden kuvaaminen riskien kautta mahdollistaa toimijaketjujen kuvaamisen esimerkkien kautta.

Pirkanmaan esimerkki – priorisoidut riskit ja toimenpiteet

Alueellisen kokonaisuuden luominen

Aiemmissa vaiheissa on tunnistettu alueellisia rooleja, haavoittuvuuksia ja vakavimmat riskit. Tämä tieto kootaan yhteen alueelliseksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuudessa tunnistetaan vakavimmiksi tunnistettuihin riskeihin vaikuttavat haavoittuvuudet ja niitä pienentävät toimenpiteet.

TAUSTAMATERIAALI: Kokonaisuuden luominen

Prosessin aiempien vaiheiden tulosten perusteella voidaan luoda esitys alueellisesta kokonaisuudesta. Painopiste on toimenpiteissä ja tekemisessä, jota tarvitaan, jotta voidaan siirtyä ilmastonmuutoksen seurausten selvittämisestä niiden hallintaan.

Pohjaan täytetään vakavimpiin riskeihin vaikuttavat haavoittuvuudet sekä toimenpiteet, joissa jo sopeudutaan riskiin tai vähennetään haavoittuvuuksia sekä toimenpiteet, joissa olisi mahdollista sopeutua. Kokonaisuudessa kuvataan sekä strategia- ja suunnittelutasoa, mutta painopiste on käytännön toimenpiteissä, joilla riskejä pienennetään ja jotka tulisi huomioida suunnitelmissa ja strategioissa.

Esimerkki Pirkanmaalta kuvaa maakunnan erityisiä haasteita sopeutumiseen ja ilmastoriskeihin liittyen sekä niitä käytännön kysymyksiä, joita toimijoiden tulisi miettiä, että sopeutumistoimissa päästäisiin strategiatasolta toimenpiteisiin.

Pirkanmaan esimerkki – priorisoiden kokonaisuuden kuvaaminen
Kokonaisuuden kokoaminen – tyhjä

Jatkotyön suunnittelu

Pilotin mukainen sopeutumistyön selvittäminen voi toimia alueen sopeutumisen alkusysäyksenä, tukea organisaatioiden omaa sopeutumisen työtä tai luoda ja vahvistaa alueellista sopeutumisen yhteistyötä. Miten prosessia ja sen tuloksia käytetään alueilla riippuu siitä, missä vaiheessa sopeutuminen alueella on ja miten sitä toivotaan vahvistettavan.

Jatkosta Pirkanmaalla

Pirkanmaalla eri organisaatiot ovat jo ennen pilottia ja sen aikana kehittäneet sopeutumista omissa organisaatioissaan. Esimerkiksi Tampereen kaupunkiseutu on tuottanut materiaalia sopeutumisesta alueen kunnille. Tampereen kaupunki on tehty erilaisia sopeutumisen toimia jo pitkään, mutta vuonna 2022 aloitettiin keskitetysti koordinoida ja koota kaupungin jo tekemiä toimia. Myös osana kantakaupungin vaiheyleiskaavaprosessissa sopeutuminen on huomioitu. Pirkanmaan toimijat ottavat selvityksen materiaalit ja tiedot osaksi oman organisaationsa sopeutumisen työtä ja tietoa voidaan käyttää vahvistamaan sopeutumiskykyä.

Pirkanmaan pilottiasiantuntijaryhmä koki ryhmän toiminnan hyvänä ja sitä tullaan jatkamaan myös selvityksen valmistuttua. Ryhmä aikoo jatkaa tapaamista klinikkatyyppisissä teematapaamisissa, jotka lähtevät liikkeelle toimijoiden tarpeista. Ryhmän toimintaa kehitetään ja suunnitellaan vielä, mutta sen tavoitteena on varmistaa tiedonkulku ja osaaminen sopeutumisen kysymyksissä, sujuva yhteistyö sekä alueellisen kokonaisuuden toimeenpano. Toiveena on myös kehittää sopeutumisen integroitumista alueelliseen varautumistyöhön.

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan