Ajankohtaista

Metsänhoidolla tuetaan maaperän hiilinieluja

7.10.2023

Euroopan unionin tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä ja tavoitetta on vaikea saavuttaa ilman metsien puuston ja maaperän hiilinielujen vahvistamista. Metsämaaperä on puustoa suurempi hiilivarasto. Kesällä julkaistu EU:n maaperädirektiivi tähtää maaperän kestävän käytön parantamiseen.

Metsänhoito ohjaa maaperän tilaa. Metsänhoidolla voidaan joko lisätä tai vähentää maaperän hiilivarastoja sekä hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen, kuten metaanin (CH4) ja dityppioksidin (N2O), nettovaihtoa. Hiilen sitomisen lisääminen metsämaaperään ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ovat ratkaisevan tärkeitä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

EU:n rahoittama HoliSoils-projekti (holisoils.eu) on tutkinut metsänhoitokeinoja, joilla maaperän hiilinieluja voidaan lisätä ja kasvihuonekaasuja vähentää.

Ilmastonmuutosta voidaan hillitä metsänhoidolla

HoliSoilsin tutkimustulosten mukaan ilmastonmuutosta voidaan hillitä metsänhoitomenetelmin vaikuttamalla maaperän hiilivarastoihin ja kasvihuonekaasuvirtoihin seuraavin tavoin:

  1. Typpi- ja puutuhkalannoitus boreaalisissa metsissä. Lannoitus voi kasvattaa maaperän hiilivarastoja, sillä ravinnepuutosten korjaaminen voi lisätä metsien biomassatuotosta (puut, aluskasvillisuus, sienet) ja karikkeen määrää. Lisääntynyt karikkeen määrä kasvattaa maaperän hiilivarastoa, mikäli hajotusnopeus ei vastaavasti lisäänny.
  2. Puulajivalinta voi lisätä maaperän hiilivarastojen kertymistä. Kasvupaikalle sopivan puulajin valinta voi lisätä metsän kasvua ja kariketuotantoa, mikä voi kasvattaa maaperän hiilivarastoa.
  3. Puuston harvennus ja hakkuut vaikuttavat maaperän hiilivarastoon. Voimakkaat hakkuut vähentävät maahan tulevan karikkeen määrää ja voivat lisätä sen hajotusnopeutta ja maaperän hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöjä.
  4. Hakkuutähteiden korjuu. Yleensä hakkuutähteiden korjuu vähentää maaperän hiilivarastoa. Maanmuokkaus voi myös lisätä hiilivarastoa pitkällä tähtäimellä, koska se nopeuttaa uudistumista ja lisää puiden kasvua sekä niiden hiilisyötettä maaperään.
  5. Ojitettujen suometsien säilyttäminen puustoisina, kunnostusojituksen välttäminen ja vedenpinnan nostaminen. Nämä toimet voivat vähentää päästöjä. Lisäksi on otettava huomioon, että suometsien avohakkuut lisäävät päästöjä.
  6. Monimuotoisuuden lisääminen. Alueilla, esimerkiksi suojelualueilla, joilla on runsas monimuotoisuus ja suuri hiilivarasto, voi olla myönteinen vaikutus maaperän hiilensidontaan.

Lue lisää Luonnonvarakeskuksen tiedotteesta: https://www.luke.fi/fi/uutiset/metsanhoidolla-voidaan-lisata-maaperan-hiilinieluja-ja-vahentaa-paastoja

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan