Työkaluja ilmastovaikutusten arviointiin

Ilmastovaikutusten arvioinnin tarkistuslistoihin on koottu näkökulmia, joiden avulla voi päästä liikkeelle vaikutusten arvioinnissa. Ilmastonmuutoksen hillinnässä vaikutusten arviointi tähtää päästöjen vähentämiseen tai hiilinielujen ja -varastojen vahvistamiseen. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tavoitteena on lisätä sopeutumiskykyä. Tähän pääsemiseksi kartoitetaan, millaisia ilmastoriskeille haavoittuvia ominaispiirteitä alueeseen tai toimintaan liittyy. Listat on laadittu yleisluontoisiksi.

 

Tarkistuslistat

Listoja voi käyttää esim. oman toiminnan, hankkeen tai tulevan suunnitelman päästövaikutusten kartoittamisessa ja tarkemman arvioinnin suuntaamisessa.

Päästölaskennan SCOPEt

Scope 1: Päästöt, jotka syntyvät yrityksen toiminnasta paikan päällä toimipisteissä. (Esim. omien ajoneuvojen polttoainepäästöt.)
 • Yrityksen omaan energiantuotantoon käyttämät polttoaineet
 • Yrityksen omistuksessa olevien ajoneuvojen käyttämät polttoaineet
 • Muut kuin polttoaineiden poltosta aiheutuvat suorat kasvihuonekaasupäästöt
Scope 2: Yrityksen/toiminnan kuluttaman ostetun energian tuotannon päästöt (Voidaan vaikuttaa päästöihin myös esim. tuuli/aurinkoenergiaa ostamalla)
 • Ostetun sähkön tuotannon päästöt
 • Lämmityksen ja viilennyksen päästöt
Scope 3: Myytyjen tuotteiden loppukäytöstä ja tavaroiden ja palveluiden hankinnasta syntyneet päästöt. Päästöt ovat epäsuoria: ne ovat seurausta yrityksen toiminnasta, mutta yritys ei suoraan tuota niitä.
 • Esim. jätehuolto, vesihuolto, logistiikka, materiaalien hankinnan päästöt.
 • Joko tuotantoprosesseissa käytettävien materiaalien/tuotteiden valmistuksessa syntyvät päästöt tai yrityksen valmistamien tuotteiden aiheuttamat päästöt
 • Ostetut raaka-aineet, tuotteet ja palvelut
 • Leasing-ajoneuvojen käyttämät polttoaineet
 • Raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukset (ostetut kuljetuspalvelut)
 • Henkilökunnan työmatkat autolla
 • Henkilökunnan liikematkustaminen
 • Yrityksen valmistamien tuotteiden ja palvelujen käyttö
Scope 4: Päästökompensaatiot
 • Esim. metsien lannoitus, istutukset, tuulivoiman tmv. energian tuotanto sähköverkkoon
 • Energiantuotanto omaan käyttöön näkyy suoraan pienempinä lukuina Scope 1-2-kohdissa, eli sitä ei lasketa kompensaatioksi enää erikseen.

Tehtyjen toimenpiteiden esiin nostaminen

Tarkistuslistaa voi käyttää esim. omassa toimintakertomuksessa toiminnan kuvaamisena tai otsikkotasolla esimerkiksi hankkeen toiminnan ilmastovaikutusten arvioinnin kuvauksessa.

A.Onko asetettu tavoitteita vähentää
 • Energiankulutusta
 • Jätteiden määrää
 • Päästöjä
 • Fossiilisten polttoaineiden kulutusta
B.Seurataanko oman toiminnan päästöjä? Lasketaanko tuotteiden tai palvelujen hiilijalanjälkeä?
 • Mitä SCOPE 1-4 mukaisista oman toiminnan päästöistä seurataan?
C.Onko tehty päätöksiä tehdä vähähiilisiä hankintoja, esim. ostosähkön, lämmityksen sekä erilaisten tuotteiden osalta?
 • Edellytetäänkö tätä hankinnoissa systemaattisesti?
D.Onko osallistuttu päästöjä vähentäviin hankkeisiin?
E.Onko tehty investointeja, jotka vähentävät energiankulutusta, jätteitä, päästöjä tai polttoaineenkulutusta?
F.Onko siirrytty fossiilittomiin käyttövoimiin?
G.Onko tehty toimia ilmastovaikutuksen lieventämiseksi, esim. kompensaatiot?

Lisätietoja ilmastovaikutusten arviointeihin liittyvistä määrittelyistä

Lisätietoja hillinän suunnittelun tueksi löytää esimerkiksi:

Lisätietoja sopeutumisen suunnittelun tueksi löytää esimerkiksi:

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan