Selvitys mahdollisuuksista tehostaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ELY-keskusten toimin

Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten liikennevastuualueet teettivät vuoden 2019 aikana yhteisen selvityksen, jossa kartoitettiin ELY-keskusten toimivaltaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Selvitys keskittyi liikennejärjestelmätason toimenpiteisiin, ei niinkään rakentamisen ja kunnossapidon menetelmiin. Selvityksessä käytiin läpi sekä lainsäädännön vaatimukset että valtion aluehallinnon toimijaa linjaavat muut strategiat, ohjelmat ja rahoitusmekanismit. Lisäksi sidosryhmiä ja ELY-keskusten omaa henkilöstöä haastattelemalla muodostettiin käsitys niistä odotuksista, joita ELY-keskuksiin ja erityisesti liikennevastuualueiden toimintaan liikenteen ilmastotyössä kohdistuu.

Tavoitteet moninaisia, haasteita riittää

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että ELY-keskuksia ohjaavat monet lakisääteiset velvoitteet ja niiden joskus keskenään ristiriitaisetkin tavoitteet. Samaan aikaan on sekä vähennettävä päästöjä että huolehdittava väylille asetetuista palvelutasotavoitteista; matka-aikatavoitteista, matka-ajan ennakoitavuudesta, turvallisuudesta sekä kustannustehokkuudesta. Kestävää liikkumista on edistettävä ja turvattava pitkämatkaisen liikenteen hyvä palvelutaso. ELY-keskuksilla on vain rajallisesti mahdollisuuksia vaikuttaa rahoituksen ohjaamiseen eri toimenpiteisiin. ELY-keskuksilla on kuitenkin tärkeä alueellisen asiantuntijan rooli vaikutusten esiintuomisessa, rahoitustarpeiden esittämisessä sekä ilmastotyössä olennaisen tärkeässä sidosryhmäyhteistyössä erityisesti kuntien suuntaan

Liikenteen ilmastotalkoissa myös ELY-keskusten on oltava aktiivisia, suunnattava toimintaansa uudelleen ja kenties myös kyseenalaistettava vanhoja toimintatapoja. Toisaalta tehtävänä on kuitenkin samalla pitää huolta, että tieliikenteenkin näkökulmasta liikennejärjestelmä toimii ja vastaa sille asetettuihin moninaisiin tavoitteisiin.

Lisätiedot: