Ajankohtaista

Maakunnan päästövähennyspolkua kartoitettiin kyselyllä

17.2.2020

Maakunnan päästövähennyspolun ensimmäisessä asiantuntijakyselyssä nostettiin esiin vaikuttavuus sekä aluetason tunnistaminen.

Pirkanmaa on maakuntana sitoutunut Hinku-tavoitteisiin, eli tavoittelemaan 80%:n päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Työn ensi vaiheessa polkua on hahmoteltu asiantuntijakeskusteluissa sekä kyselyllä. Keskustelujen ja kyselyn tulosten pohjalta nousi selkeästi esiin, että laajaa teemaskaalaa tai moniin pieniin teemoihin hajautumista ei kannatettu. Lisäksi pidettiin tärkeänä aluetason löytämistä ja säilyttämistä. Tuloksissa nousi esiin usealta taholta merkittävänä asiana päättäjien parempi mukaan saaminen ja sitouttaminen sekä erilaisen viestinnän ja neuvonnan tarve.

Tulosten perusteella maakunnan päästövähennyspolun kärkiteemoiksi ehdotetaan:

Energia

Liikenne

Hiilinielut

Sekä systemaattisen muutoksen mahdollistajina maakunnallisesti edistettäviksi:

Päättäjien/johtajien sitouttaminen

Yritysten mukaan saaminen

Laskennan tarkentaminen alueellisiin keinoihin ja niiden vaikuttavuuden arviointiin sekä esille tuomiseen

Muut toiveet

Kyselyssä sai äänestää myös lisäteemoista tai ajatuksista maakunnan ilmastotyössä. Näissä teemoissa eniten kannatusta saivat win-win-näkökulmien löytäminen ja esiin tuominen, viestinnän ja neuvonnan merkitys, kulutuksen vähentäminen, maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen liittyvät seikat sekä erilaiset kiertotalouden ratkaisut, kuten biokaasu ja biohiili. Lisäksi useamman kuin yhden maininnan saivat johtajuus, keinojen vaikuttavuus sekä rakentamisen ja maarakentamisen vähähiilisyys.

Päästövähennyspolun eniten äänestettyjä ideoita
Päästövähennyspolun eniten äänestettyjä ideoita

Kysyttyä ja sanottua

Kyselyssä nostettiin esiin myös monipuolista pohdintaa maakunnan ilmastotyöstä ja sen tarpeista. Alla olevaan kuvaan on koostettu esimerkkejä kaikista eri teemoista, joita vastauksissa pohdittiin.

Pirkanmaan päästövähennyspolusta jätettiin monipuolisia kommentteja
Pirkanmaan päästövähennyspolusta jätettiin monipuolisia kommentteja

Jatkotyöstö

Kärkiteemoja käsitellään Pirkanmaan ilmastofoorumissa teema kerrallaan vuoden 2020 aikana. Kun teemoista on tehty tarkempia toimenpide-ehdotuksia, ne viedään Pirkanmaan liiton ilmasto- ja ympäristöjaoston käsittelyyn, joka esittelee ne maakuntahallitukselle.

Maakunnan ilmastotyöhön ovat tervetulleita mukaan myös uudet tekijät – Pirkanmaan ELY-keskukseen voi olla yhteydessä, ja mietitään yhdessä, miten parhaiten saisimme yhdistettyä voimamme ilmastotyössä!

 

Ympäristöviisas kartalla

Tarinakartasta löydät ajantasaista paikkatietoa Pirkanmaan vesistöistä ja luonnosta, matkailu- ja virkistysmahdollisuuksista, viherverkosta, rakentamisen kehittymisestä sekä pyöräilystä ja joukkoliikenteestä.

Siirry tarinakarttaan